Atitiktų priėmimo socialinį tinklą. Sėkmės savininkas

Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytoją skiria Švietimo įstaigos vadovas. Duomenų tvarkymo terminai. Ugdymo sutartis registruojama Švietimo įstaigos ugdymo sutarčių registracijos knygoje. Keičiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos m. Atsakomybė Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs.

Šios Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo ar galiojimo, sprendžiami derybų būdu.

Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta pažintys wedgwood etruria Paslaugų teikėjo buveinės vietos teisme. Asmens duomenys — bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu — duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens identifikavimo numeris, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai, asmens buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius.

Duomenų subjektas — fizinis asmuo ar juridinio asmens atstovas, kuris naudojasi Bendrovės paslaugomis, arba asmuo, kuris naršo Svetainėje. IP adresas — unikalus numeris, identifikuojantis kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą įrenginį, kuris jungiasi prie interneto.

IP adresas gali būti naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti. Klientas — Svetainėje užsiregistravęs fizinis ar juridinis asmuo, kuris, laikydamasis Svetainės naudojimosi Taisyklių, siekia gauti Svetainėje viešinamas teisines paslaugas. Privatumo politika — šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos lankantis Svetainėje, bei Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka, taikoma Bendrovėje.

Slapukai angl.

Užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies atlikčių vertinimas

Cookies — tai nedideli failai, įkeliami į kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį, bet kuriam asmeniui lankantis teisespartneris. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašaus pobūdžio priemonių naudojimą. Svetainė — Bendrovės valdomas interneto tinklalapis www.

Tiesioginė rinkodara — veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir arba teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. Reglamentas - m. Šioje Privatumo politikoje Mes pateikiame Jums informaciją apie tai, kaip Bendrovė tvarko Duomenų subjektų Asmens duomenis.

Papildoma informacija gali būti pateikta pirkimo-pardavimo, reikalavimo perleidimo, paslaugų ir kitose sutartyse, kurias Jūs sudarysite -ėte su Atitiktų priėmimo socialinį tinklą.

lu hf pažintys būdas

Registruotis Svetainėje galite tik po to, kai susipažįstate su šia Privatumo politika ir tai patvirtinate.

Mes rekomenduojame atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką prieš tai, kai registruojatės Svetainėje. Su Privatumo politika galite susipažinti pakartotinai bet kuriuo metu Svetainėje.

Šioje Privatumo politikoje neaptariama, kaip Bendrovė tvarko Asmens duomenis Jums lankantis kitose Bendrovės svetainėse, naudojantis kitose svetainėse Bendrovės viešinamomis ar per jas teikiamomis paslaugomis.

Jei Jūs lankotės kitose Bendrovės svetainėse, naudojatės tokiose Svetainėse Bendrovės viešinamomis ar per jas teikiamomis paslaugomis, Jūsų Asmens duomenys bus tvarkomi pagal tose svetainėse nurodytą informaciją. Tokiu atveju, prašome tinkamai susipažinti su kitose Bendrovės svetainėse patalpinta privatumo politika.

 • 29 pažintys 50 metų
 • Esant laisvų vietų Švietimo įstaigose, priimami prašymai ir tėvų globėjųkurių vieno iš tėvų globėjų ir vaiko gyvenamoji vieta deklaruota kitoje savivaldybėje.
 • Ką reiškia ši Privatumo politika?
 • Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Pažintys fort smith ar
 • Vilnius - Paslaugos
 • Lietuvos socialinių tyrimų centras
 • Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba toliau — Tarnyba yra elektroninių ryšių, pašto paslaugos teikimo veiklą reguliuojanti, elektroninio parašo priežiūros institucijos funkcijas atliekanti savarankiška valstybės įstaiga, nepriklausomai veikianti pagal įstatymus ir šiuos nuostatus.

Asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje reglamentuoja Reglamentas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai bei Bendrovės lokaliniai aktai. Asmens duomenų tvarkymo principai 3. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo Duomenų subjekto užsakomų ar naudojamų paslaugų, ir to, kokią informaciją pateikia Duomenų subjektas, kai domisi, užsako ir ar naudojasi paslaugomis, lankosi Svetainėje.

Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui — siekiant užtikrinti Bendrovės svetainėse viešinamų paslaugų teikimą; asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės ar trečios šalies taip pat ir kreditorių teisėto intereso.

Mes siekiame, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Jūs neprivalote pateikti jokių Asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos, negalės būti suteiktos, jei Asmens duomenys nebus pateikti. Asmens duomenų tvarkymo apimtis, tikslai, pagrindas 4.

Bendrovė Asmens duomenis, renkamus Klientams lankantis Bendrovės Svetainėje, susijusius su Svetainėje teikiamomis paslaugomis, tvarko šiais tikslais, pagrindais ir tokios apimties: 4.

I. Laurs jungiasi prie socialinio projekto, kuris apima vieną svarbiausių investuotojo vertybių

Asmens duomenys, pateikiami Kliento, atitiktų priėmimo socialinį tinklą tvarkymo pagrindas — sutarties su Klientu sudarymas, o tikslas — patikrinti Kliento tapatybę iki sutarties sudarymo ir sudaryti sutartį 4. Kliento fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, IP adresas, asmens tapatybės kortelės arba paso kopija bei juose esantys asmens duomenys; 4.

Kliento juridinio asmens atstovo pareigos, vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, atstovavimo pagrindas, registracijos pažymėjimas, išrašas iš valstybinio registro apie juridinį asmenį, atstovaujančio asmens įgaliojimo kopija bei juose esantys duomenys; 4.

Klientui registruojantis Svetainėje per socialinį tinklą Facebook, Bendrovė automatiškai iš socialinio tinklo Facebook gauna Kliento elektroninio pašto adresą, kurio tvarkymo pagrindas — sutarties su Klientu sudarymas, o tikslas — patikrinti Kliento tapatybę iki sutarties sudarymo ir sudaryti sutartį.

Be to, be 4. Asmens duomenys, pateikiami Kliento apie trečiuosius asmenis klientus, skolininkus, partnerius, jų atstovus, darbuotojuskurie renkami sudarytos sutarties atitiktų priėmimo socialinį tinklą tikslais, o tvarkymo pagrindas — sudarytos sutarties vykdymas: 4. Trečiojo asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, atsiskaitomosios britų žmogaus pažinimo vadovas sąskaitos numeris ir kiti Asmens duomenys, kurie yra būtini paslaugoms teikti.

Aukščiau nurodyti Asmens duomenys tvarkomi, kol teikiamos paslaugos; po to duomenys saugomi 10 dešimt metų siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus bei Bendrovei vykdant teisės aktuose numatytą pareigą dėl dokumentų archyvavimo. Svetainėje taip pat renkami vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, potencialiam Bendrovės klientui kreipiantis į Bendrovę, pildant svetainėje esančią užklausos formą, tikslai — suteikti preliminarią konsultaciją pagal pateiktą užklausą, pasiūlyti Bendrovės teikiamas paslaugas.

Asmens duomenys tvarkomi, kol teikiamos Svetainėje viešinamos paslaugos; po to duomenys saugomi 10 dešimt metų siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus bei Bendrovei vykdant teisės aktuose numatytą atitiktų priėmimo socialinį tinklą dėl dokumentų archyvavimo.

Svetainėje taip pat renkami Svetainės lankytojų duomenys: IP adresas, prisijungimo prie lankytojų paskyrų laikas, Svetainės naršymo istorija ir data.

Temos: FinansaiStartuolis. Laurs Asmeninio albumo nuotr. Socialinio projekto tikslas — portalą paversti veikiančiu įrankiu, įgalinančiu piliečius ne tik turėti nuomonę, bet ir svarų balsą sprendžiant jiems aktualius valstybinius klausimus. Socialinis projektas jau sulaukė šešiaženklės paramos sumos. Norint būti stipria, inotyvia valstybe, privalome leisti proaktyviems piliečiams būti valstybės sprendimų priėmimo dalimi.

Duomenys renkami statistikos tikslais. Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics pagalba. Informacija, surinkta Google Analytics slapukų apie Jūsų svetainės naršymo istoriją, bus perduodama ir saugoma Google.

Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų Svetainės lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek Svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas. Tačiau atkreipiame atitiktų priėmimo socialinį tinklą, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto Svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Svetainės.

Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.

Priėmimo komandos nario vaidmens informacija

Svetainėje Mes pateikiame informaciją apie slapukus slapukų pagalba ketinamus rinkti asmens duomenis ir surinktų asmens duomenų tvarkymo tikslus, slapukų saugojimo terminą, informacija apie tai, kad naudotojas bet kada savo sutikimą dėl slapukų įrašymo gali atšaukti, kai slapukai įrašomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu. Bendrovė sudaro galimybę Jums sutikti dėl slapukų įrašymo į svetainių lankytojo galinį įrenginį, kai įrašomi funkciniai, stebėjimo, reklaminiai slapukai ir ar trečiosios šalies slapukai.

Būtinieji slapukai naudojami teisėto intereso pagrindu.

Įsipareigojimas skirti laiko Prieš paleidimą: 4 valandos per savaitę. Po paleidimo: 2 valandos per savaitę. Kvalifikacija Turi kelių kanalų mokymo kūrimo ir teikimo patirties. Geba planuoti ir koordinuoti veiksmus su skirtingomis žmonių grupėmis. Gebantis gerai planuoti savo veiklą, atkreipiantis dėmesį į detales, turintis puikius kalbėjimo ir bendravimo įgūdžius.

Slapukai naudojami Svetainės tobulinimo, rinkodaros kampanijų aktualizavimo, Svetainės lankomumo statistikos ir stebėsenos tikslais, renkant tokią informaciją apie Svetainės lankytojus: naršyklė ir jos versija, kalbos pasirinkimas, vieta, laikas, kurį lankytojas lankėsi Svetainėje. Informacija dėl slapukų naudojimo Jums turi būti suteikta ir Jūsų sutikimas turi būti gautas prieš naudojant slapuką pirmą kartą, t.

Skelbiamas logotipo konkursas „IQ+EQ=laimės architektūra“

Tuo atveju, jei sutikimas buvo gautas, ateityje pakartotinai naudojant tą patį slapuką tuo pačiu tikslu sutikimo dar kartą gauti nereikia. Tai galioja ir trečiųjų šalių naudojamų slapukų atžvilgiu. Tiesioginės rinkodaros tikslais Mes tvarkome Asmens duomenis Jūsų sutikimo pagrindu.

Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė tvarko šiuos Asmens duomenis: vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Duomenų subjekto sutikimo gavimo 5 penkis metus arba iki tol, kol Jūs atšauksite duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo.

Jums atšaukus sutikimą dėl duomenų tvarkymo šiame punkte aptartu tikslu -aissaugomas tik Jūsų sutikimo davimo faktas 10 dešimt metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Mūsų reikalavimus. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti Bendrovės siunčiamų reklaminių pranešimų ir turite teisę, nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu.

Atšaukti jau duotą sutikimą dėl Asmens duomenų atitiktų priėmimo socialinį tinklą tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs galite aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią raštu Bendrovės darbuotojui. Teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu galite įgyvendinti susisiekdami su Bendrove Svetainėje nurodytu elektroniniu paštu. Paslaugų kokybės užtikrinimo ir vienodos praktikos formavimo, Duomenų subjektų prašymų ir skundų nagrinėjimo objektyvumo tikslu tvarkomi šie Asmens duomenys: konsultuojančio asmens vardas ir arba trumpasis telefono numeris, Jūsų telefono ryšio numeris, pokalbio data bei pradžios ir pabaigos laikas.

Šiame punkte nurodytais tikslais Jūsų asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau kaip 10 dešimt metų nuo duomenų gavimo. Kai esama pagrindo manyti, kad pokalbio įrašo medžiagoje yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, reikalingi pokalbio įrašo duomenys perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi visą laiką, kol egzistuoja objektyvus poreikis, net ir pasibaigus šiose šiame punkte nurodytam pokalbių įrašų saugojimo terminui. Šiame punkte nurodytais tikslais Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik, jei pokalbis telefonu vyksta naudojant Bendrovei priskirtus telefonų numerius, Bendrovės darbo metu.

Bendrovės konsultacijų telefonu teikimo laikas ir telefono ryšio numeriai skelbiami Svetainėje. Norėdami perklausyti pokalbio įrašus, kreipkitės į Bendrovę šioje Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

pažintys azijoje prisijungęs

Esant būtinybei, pokalbių įrašai gali būti perduoti teisėsaugos institucijoms gavus rašytinį teisėsaugos institucijų prašymą. Jei pokalbio įrašai perklausomi ne teisėsaugos institucijų, teismo patalpose, pokalbio įrašų perklausa turi vykti uždaroje Bendrovės patalpoje.

 1. Butų pirkimo Marijampolės savivaldybės nuosavybėn skelbimas Butų pirkimo Marijampolės savivaldybės nuosavybėn skelbimas Marijampolės savivaldybės administracija toliau — SavivaldybėJ.
 2. Šios Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 3. Atrankos konkurso tikslas — atrinkti projekto partnerius, atrankos konkursui pateikusius optimalius pasiūlymus dėl grupinio gyvenimo namų proto ir arba psichikos negalią turintiems asmenims, savarankiško gyvenimo namų psichikos negalią turintiems asmenims, apsaugoto būsto psichikos negalią turintiems asmenims, socialinių dirbtuvių ir dienos užimtumo proto ir arba psichikos negalią turintiems žmonėms steigimo ir jų veiklos po projekto įgyvendinimo.
 4. Namuose vieni pažintys
 5. Pažintys ukraina dienoraštis
 6. Taileris greitasis pažintys
 7. Teigiamas rungtynės pažintys
 8. Старение, как весьма быстро определили октопауки-ученые, связано с теми же внутренними часами, что и созревание.

Tokioje perklausoje turi teisę dalyvauti Duomenų subjektas; atsakingas Bendrovės darbuotojas; teisėsaugos institucijų atstovai. Kad galėtume tvarkyti naujienų prenumeratorių sąrašą ir siųsti jiems el. VivaSend yra trečiasis asmuo, kuriam Bendrovė gali perduoti Jūsų el. VivaSend, teikdama el. Kiti tikslai. Bendrovė gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir kitais tikslais laikydamasi Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir tvarkos.

juoda greitasis pažintys čikagoje

Duomenų tvarkymo terminai. Įprastai jei nenurodyta kitaip asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi 10 dešimt metų nuo asmens duomenų gavimo.

Jei duomenų subjektas pareiškia prašymą apriboti jo duomenų tvarkymą ir Bendrovė tokį prašymą tenkina, surinkti asmens duomenys toliau Bendrovėje nebetvarkomi, išskyrus surinktų duomenų saugojimą Taisyklėse nustatytais terminais.

Šioje Privatumo politikoje gali būti nurodyti konkretūs Asmens duomenų tvarkymo, įskaitant saugojimą, terminai. Tvarkomų duomenų teikimas kitiems subjektams. Bendrovė tvarkomų Asmens duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio asmens duomenų subjekto sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka.

Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės: valstybės įstaigos ir institucijos, teisėsaugos institucijos; auditoriai, teisės ir finansų konsultantai; trečiosios šalys, tvarkančios registrus. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

Pasitelkdami atitiktų priėmimo socialinį tinklą tvarkytojus, Mes siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį. Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti teikiami šiais būdais: raštu, elektroninių ryšių priemonėmis, prisijungus prie atskirus duomenis online pažintys žudikas laiškus duomenų bazių ar informacinių sistemų ar kitu asmens duomenų valdytojų suderintu būdu.

Bendrovė yra sukūrusi ir valdo paskyrą socialinės žiniasklaidos priemonėje Facebook. Todėl rekomenduojame perskaityti socialinio tinklo valdytojo Facebook privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su juo dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

Kaip Bendrovės Facebook paskyros administratorius Bendrovė parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgdama į savo tikslinę auditoriją ir į veiklos valdymo ir skatinimo tikslus.

Socialinio tinklo valdytojas Bendrovei suteikdamas galimybę sukurti Bendrovės paskyrą socialiniame tinkle ir ją administruoti gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu Bendrovė negali įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinio tinklo valdytojas Atitiktų priėmimo socialinį tinklą sukūrus paskyrą socialiniame tinkle.

Visi tokie nustatymai, tiek parinkti Bendrovės, tiek nustatyti socialinio tinklo valdytojo, gali turėti įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymui naudojantis socialinės žiniasklaidos priemone Facebook apsilankant Bendrovės paskyroje ar skaitant Bendrovės pranešimus socialinės žiniasklaidos tinkle.

Butų pirkimo Marijampolės savivaldybės nuosavybėn skelbimas

Net, jei Jūs tik žiūrite į Bendrovės pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėje, socialinio tinklo valdytojas gali gauti tam tikrą asmeninę informaciją, tokią kaip, kokiu galiniu įrenginiu Jūs naudojatės ir koks Jūsų IP adresas. Paprastai, socialinio tinklo valdytojas Jūsų asmens duomenis net ir tuos, kurie surinkti Bendrovei pasirinkus papildomus paskyros nustatymus tvarko socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais, remdamasis socialinio tinklo valdytojo privatumo politika.

Tačiau Jums naudojantis socialiniu tinklu, bendraujant su Bendrove per socialinį tinklą, apsilankant Bendrovės paskyroje socialiniame tinkle ar stebint Bendrovės įrašus jame Bendrovė gauna informaciją apie Jus. Bendrovės gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo Bendrovės parinktų paskyros nustatymų, susitarimų su socialinio tinklo valdytoju dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinio tinklo valdytojo nustatytų slapukų.

Todėl ypač daug dėmesio buvo skiriama darbuotojų saugumo, komforto ir sveikatos užtikrinimui. Visgi greta COVID pandemijos išbandymų įveikos didžiausias šalies darbdavys tvirtai laikėsi tvariojo kurso, didelį dėmesį skyrė tęstinei socialinių veiklų, programų ir įvairių projektų paramai. Šią komandą pavadinčiau tikrais herojais, su atsakomybe kiekvieną dieną žengusiais į priešakines kovos su pandemija pozicijas. Todėl, atsidėkodama už darbuotojų lojalumą, bendrovė savo komandai skyrė ypatingą dėmesį.

Facebook socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate Facebook socialiniame tinkle, su kokiais asmenimis bendraujate, kaip dažnai ir kiek laiko su jais bendraujate, esate aktyvūs socialiniame tinkle ir kitą informaciją, įskaitant informaciją apie Jūsų naudojamą galinį įrenginį. Bendrovė savo vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba deda visas protingas pastangas užtikrinti, jog Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų.

greitasis pažintys nashville

Visi Asmens duomenys ir kita Duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia.