Greitasis pažintys renginiai salt lake city utah. Lithuanian musicology

Tai paliudija publikuotų tabulatūrų tituliniai lapai, detaliai fiksuojantys turinį, rinkinio paskirtį, įtrauktus žanrus, kūrinių transnotavimo būdus 1, sudarytoją ir kitą reikšmingą informaciją. She views it as a national and universal phenomenon, comparing the functional purpose of alternate singing with the results of research into religious science, sociology and other sciences. Tokio stambaus miško atskiros dalys turi savo ruožtu įvairius pavadinimus, kurių etnografai priskaičiuoja apie

Runkių miškas apima ha plotą. Tokio stambaus miško atskiros dalys turi savo ruožtu įvairius pavadinimus, kurių etnografai priskaičiuoja apie Apie patį Runkių kaimelį miškas vadinamas tiesiog Runkagiriu. Nepriklausomos Lietuvos laikais Runkiai susilaukė ir girininkijos titulo.

Runkių girininkija tebėra ir dabar. Be Runkių miško, jai dar priklauso Beržiniškės miškas hadalis Školkampio miško ha ir dalis Kajackų miško hatad iš viso ha. Girininkijos titulą Runkiams nupelnė Pr. Tą Dovydaičio gimtinės pagerbimą pravedė Kazlų Rūdos miškų urėdas V. Drauge buvo suprojektuotos ir dvi naujos girininkijos. Viena iš jų gavo vardą nuo artimo Bagotosios bažnytkaimio.

Antrą būtų tikę nuo artimos Višakio Rūdos pavadinti pastarosios vardu. Tačiau V. Žemaitis, atsižvelgdamas, kad nors Runkiai buvo mažas kaimelis, bet Lietuvai davė didelį žmogų, Dovydaičiui pagerbti pasiūlė naują girininkiją pavadinti jo gimtinės vardu. Miškų departamentas šį siūlymą patvirtino. Tuo būdu naujai sudarytoj Jūrės miškų urėdijoj ir buvo įkurta Runkių girininkija. Už 7 km į pietus yra Kazlų Rūda, už 5 km į vakarus — Višakio Rūda.

Į šiaurę ir rytus nuo Runkių tėra kaimai, kurie dar giliau paskendę miškuose. Šiaurryčiuose ne per toli ir Nemunas ties Zapyškiu — tiesia linija tik per 15 km.

greitasis pažintys renginiai salt lake city utah

Tačiau, nesant per miškus ir pelkes gero kelio, Nemunas liko Runkių gyventojams nejaučiamas. Kazlų Rūda buvo svarbi kaip geležinkelio stotis, bet irgi ne taip jau patogiai pasiekiama. Artimiausias pakeliui kaimas Jūrė buvo už kokių 5 km, ir kelias į ją ėjo miškais bei tarpmiškėmis.

Pirmiausia Stirnaplynė, kuri tįso palei Dovydaičių sodybą. Prakeliavus tarp Lygutės ir Parplynės, atsiduri Varnaplynėj. Apie šią nejaukią vietą būdavo gandų, kad čia vaidenasi. Gal užtat netoliese, kur išsiskiria kelelis į Pabarsukynį, ant pušies prikaltas kryželis. Pasieki Jūrės kaimą prie to vardo upės su didele pramonine lentpiūve, bet ir paskutiniuosius du kilometrus keliauji per šilą. Pasiekus Kazlų Rūdą, iš ten jau atviras kelias į platųjį pasaulį.

Kazlų Rūda yra svarbios Kauno - Virbalio linijos geležinkelio stotis. Ši linija pravesta jau praėjusiame šimtmetyje - Vėliau, jau nepriklausomos Lietuvos laikais, iš Kazlų Rūdos nutiesta geležinkelio atšaka pro Marijampolę į Alytų. Geležinkeliu iš Kazlų Rūdos į Kauną yra 37 km, į Marijampolę — 25 km iš pačių Runkių, Dovydaičio apskaičiavimu, į Kauną yra 35 km šiaurryčių kryptimi, į Marijampolę — 30 km pietvakarių kryptimi.

greitasis pažintys renginiai salt lake city utah

Be to, vokiečiai I pasaulinio karo metu išvežti miško medžiagai buvo nutiesę siaurąjį geležinkelį iš Kazlų Rūdos pro Lekėčius į Pavilkijį prie Nemuno. Tas geležinkeliukas ėjo per patį Runkių kaimą dėl didelio išsiraitymo miške jo stotis Runkiuose, pagal Dovydaitį, buvo ame kilometre.

Kurį laiką šis geležinkeliukas buvo naudojamas ir keleiviams vežti, vėliau — tik miško transportui nors atsitiktinai ir vieną kitą keleivį pavėžindavo. Beje, vietinių žmonių atmintyje liko, kad Virbalio - Kauno geležinkelis pirmiausia buvo užmatuotas per Runkius. Dar esą žymu linija, kurią tada iškirto numatytam geležinkeliui. Kadangi tačiau šioj vietoj daug pelkių, nuo Pilviškių geležinkelį pasuko piečiau — pro Kazlų Rūdą. Jei tas geležinkelis būtų buvęs pravestas pro Runkius, tai jie būtų išaugę iš užkampio kaimelio į tokį svarbios pakelės miestelį, kaip Kazlų Rūda.

Gal būt, šiuo atveju kitas likimas būtų laukęs ir Dovydaičio. Likus tūnoti giriose, Višakio Rūda buvo artimiausias miestelis Runkių gyventojams. Pora kilometrų perkeliauji mišku ir pasieki Gulionų Gulioniškės kaimą, kurio laukai jau betarpiškai susisiekia su Višakio Rūdos laukais. Administracinė Runkių priklausomybė laiko būvyje daug keitėsi. Vėliau, jau Paties Dovydaičio atsiminimu, Runkiai buvo Veiverių apie 20 km valsčiaus.

Nepriklausomos Lietuvos pirmajame dešimtmetyje Runkiai priklausė Višakio Rūdos valsčiui.

greitasis pažintys renginiai salt lake city utah

Paskui valsčiaus centru tapo Kazlų Rūda Kazlai. Sovietinėj okupacijoj Runkiai priklausė taipogi Kazlų Rūdos rajonui. Šį panaikinus, nuo m.

JAV – viskas, ką reikia žinoti keliaujant

Arti Runkių nebuvo nė dvarų. Kaimo gyventojai baudžiavos atlikti eidavo daugiau kaip 30 km — Marvos dvaran, prie pat Kauno.

Pagal m. Be vieno ar kada poros bežemių grytelninkų, kaimely buvo 8 ūkininkų sodybos. Jos buvo ne vienoj vietoj, o išsimėčiusios miške. Trys laukai sudarė Runkių kaimutį.

Viena sodyba gulėjo Judrės upelio dešiniajame krante. Kiti du laukai buvo šio upelio kairiajame krante. Pirmajame tų laukų buvo dvi sodybos.

Antrasis tų laukų buvo pats kaimo branduolys: keturios draugėj gulinčios sodybos ir viena atskirai pietiniame kampe. Ta atskiroji sodyba — Dovydaičių. Tai buvo padaryta, berods, tik apie šio šimtmečio pradžią. Ligi tolei iš Dovydaičių sodybos per mišką nebuvo matyti Runkių kaimo.

Runkių kaimučio istorija nežinoma, bet vargu ar sena. Jo vardas turėtų eit nuo kokio Runkiaus; bet iš kur tas, tikras ar tik spėjamas, Runkius čia buvo atsiradęs, taip pat aiškių tradicijų nelikę.

Šiai knygai gautasis Runkių kaimelio praeities pasakojimas lyg ne tik aplamai patvirtina, bet ir papildo Dovydaičio žinias.

HOLOKAUSTAS ŽEMAITIJOJE A.Vitkus CH - Bargmanas 2016

Seniausia kaimo dalis tai dvi sodybos, kurios nuo seno vadinamos Prūsokais. Esą, kai Užnemunė po trečiojo padalijimo buvo tekusi Prūsijai, tai čia greičiausiai gyveno prūsas ir dėl to ją taip praminė.

Vėliau, bet dar prieš prancūzmetį, iš Raudondvario dvaro pabėgęs vienas baudžiauninkas į vokiečių valdomą Užnemunę. Čia, už kokio puskilometrio nuo Prūsokų, prasikrapštęs miške žemės ir ramiai gyvenęs.

Užtat Prūsokų gyventojai ir praminę jo namus, laukelį ir jį patį Runkiumi. Didžiai darbštus buvęs tai žmogus, vis plėtęs savo laukelį, pasidaręs ir daug pievų, iškirsdamas alksnynus. Visuose tokiuose žmonėse išsilaikiusiuose pasakojimuose sunku atskirti, kur tiesa ir kur legenda.

Todėl Dovydaitis ir paliko Runkių praeities klausimą atvirą. Antra vertus, tokiuose liaudiniuose pasakojimuose visada slypi ir tiesos grūdas ta prasme, kad jei ne visiškai, tai panašiai buvo vykę. Ar Runkius buvo tikras ar tik legendinis, kaimelis įsikūrė pasakojamu būdu: vienaip ar antraip į šiuos miškus atsidūrus, reikėjo juose prasikrapštyti žemės, didinti laukelį, jį atkovoti iš girios.

Palikus Runkiaus ir tuo pačiu paties kaimelio vardo klausimą nuošaliai, iš Dovydaičio autobiografinių atsiminimų reikia pridurti porą užuominų. Kadangi Runkiai buvo toks mažas kaimutis, tai seniau atskiro vardo ir neturėjęs, o buvo laikomas dalimi didelio Kardokų kaimo, nusidriekusio pavišakiu Višakio aukštupy. Šis kaimas yra už kokių km į šiaurę nuo Runkių. O kartą Dovydaitis nugirdęs Runkių žmones kalbantis, kad seniau šio kaimelio vieta buvusi vadinama Šiekštatakiu. Kaip nežinion nugrimzdusi pačių Runkių praeitis, taip lieka nežinoma, kiek juos sukrėtė ir didžiosios istorinės audros.

Napoleono žygį per Lietuvą Runkiuose primena miške prie Jud-rės upelio esantis aukštokas kalnelis, kurį žmonės vadina prancūzų kapinaitėmis.

Kalnelio viršūnėje ant senos pušies buvo prikaltas kruopštaus darbo kryžius, turtingai išpuoštas ornamentais. Runkietį laikraštininką Joną P. Jis būtent prileidžia, kad, gal būt, tai yra ir m. Iš tiesų, žinoma apie sukilėlių susirėmimus su rusais ir ties Višakio Rūda, ir ties Kazlų Rūda, taigi Runkių kaimynystėje4a.

Kiek ir kokie istoriniai įvykiai būtų ataidėję ir Runkiuose, jų gyventojus daugiau lėmė ne istorija, bet gamta, kurion jie buvo tiesiog panerti. Ne tik jų sodybos buvo išsimėčiusios, bet ir miško izoliuotos. Šimtamečiai pušynai skyrė šio kaimučio tris laukus. Kai vokiečiai per I pasaulinį karą šiuos pušynus iškirto, kalvelės buvo vėl iš dalies apsodintos pušelėmis, kad vėjas nepustytų smėlio. Tuo būdu užkampio nuošalumą dar dvigubino atskirų sodybų uždarumas.

Runkių kaimelio žmogus buvo lyg atskirtas nuo žmonių draugės ir paliktas jį supančiai gamtai ir sau pačiam. Kas anksčiau sakyta aplamai apie Kazlų Rūdos miškų masyvo gamtinę aplinką, tinka ir Runkių apylinkei. Žemės paviršius banguotas su daubose raistais ar užpelkėjimais. Minimas Judrės upelis teka per pačius Runkius. Nedidelė ši Dovydaičio upė — vos 15 km ilgio baseino plotas — 48 km2.

Išteka iš Ežerėlio pelkės durpynų ir teka per miškus. Protarpiais duobėta, žuvinga. Vanduo nenusenka nė vasarą, tad galima greitasis pažintys renginiai salt lake city utah maudytis.

greitasis pažintys renginiai salt lake city utah

Prie Judrės buvo ir dalis kaimo pievų. Toliau už jos į šiaurę vadinamajame Raudonplynyje nuo seno yra didelė pieva Runkpievė. Ten dabar apie 36 ha plote kasamos durpės. Akylesniam skaitytojui turėjo kristi į akis, kaip dažnai Dovydaičio gimtinės apylinkių vardyne vis iškyla Rūdos žodis.

Jis liudija čia anksčiau buvus primityvią geležies pramonę. Šios apylinkės pelkės yra turtingos geležies junginių, ir dėl to nuo seno čia degė geležį iš balų rūdos. Višakio Rūdoj pereitame šimtmetyje veikė net dvi geležies kalyklos, kurių vienoj dirbo apie 50 darbininkų. Bet kai buvo pratiestas geležinkelisvietinė geležies pramonė ėmė nykti, nes buvo pigiau iš kitur geležies dirbinių parsigabenti, negu vietoje jų gamintis.

greitasis pažintys renginiai salt lake city utah

Paskutinės žinios apie Kazlų Rūdos ir Višakio Rūdos geležies kalyklas baigiasi apie metus. Mažesnės, gal būt, ir ilgiau išsilaikė. Kai prof. Jodelė m. Viena Kazlų šeimos senutė jam perteikė tokią tradiciškai išlikusią istoriją: prieš šimtus metų vėlesniame Kazlų kaime gyvenusi tik viena Kazlų šeima, kurios 5 ar 6 broliai, visi geri kalviai, ir pradėję steigti geležies kalyklas.

Jų vaikai ir vaikų vaikai visoj apylinkėj įsteigę net 12 tokių kalyklų5. Nežinia, kiek šiame pasakojime slypi istorinės tiesos.

Tačiau iš tikro į geležies pramonę nurodo ir tokie tos apylinkės vietovardžiai, kaip Kazlai, Kazliškiai: būtent kazlų vardu buvo vadinami rūdininkai, geležies rūdos degėjai. Šioj vietoj yra proga įterpti vieną pastabą: Kazlų Rūdos vardą įpilietino geležinkelio stočiai suteiktasis vardas.

Patį miestelį vietiniai žmonės vadino tiesiog Kazlais. Greitasis pažintys renginiai salt lake city utah vardą oficialiai turėjo ir valsčius. Ar kalbame apie Dovydaičio tėviškės miškus, ar užsimename toj apylinkėj buvusią geležies pramonę, vis iškyla pelkės ir balos. Tai gali sudaryti niūrios gamtos vaizdą. Iš tos pačios Sūduvos kilęs miškininkas V.

Žemaitis Dovydaičio tėviškės miškus apibūdino A. Rytų aukštaičiui dėl to gali kilti abejonė, kai žemėlapyje matai šiuos miškus vis nusėtus pelkėmis, plynėmis, balomis, raistais. Michale io Tabulatura [ Nors įvairios skaitme ninės ir raidinės notacijos rūšys netapo visuotinai paplitusia kūrinių užrašymo forma, tačiau tuo istoriniu laikotarpiu pastarosios intensyviai naudotos dėl kelių priežasčių.

Pirma, lyginant su linijine notacija, skaičiais arba raidėmis užrašytus garsus galėjo skambinti mėgėjai, nes ano meto vargonų klavišai neretai buvo numeruojami arba žymimi raidėmis. Antra, XV a. Trečia, raidėmis arba skait menimis užrašoma muzika keturis kartus sumažino 10 11 Braunsbergo vargonų tabulatūra : intavoliacijos fenomenas XVII a. Šį tabulatūrinės notacijos privalumą iliustruoja unikalus Johanno Sebastiano Bacho rankraštis m.

Šia naująja vokiškąja vargonų tabulatūrine notacija surašyta Braunsbergo vargonų tabulatūra Rankraščio partitūros nenukrypsta nuo šios tabulatūrinės notacijos normų, tačiau čia pažintys beprotiška įžvelgti keletą muzikinio rašto savitumų, teikiančių papildomos informacijos apie manuskriptą.

Didžiojoje rankraščio dalyje ritminės vertės virš raidžių žymimos tik vieną kartą ir galioja iki kitos pažymėtos ritminės vertės. Antroje rinkinio dalyje ritminis užrašymo braižas kinta čia fiksuojamas kiekvieno garso ritmas, o smulkios natos pvz. Iš pavyzdžio matyti, jog keturdalis metras tempus imperfectum žymimas pokyčio vietoje, o kūrinio pradžioje metras nenurodomas. Tokia metro užrašymo sistema regima visame tabulatūrų rinkinyje. Kaip minėta, gėlės žiedo formų piešiniai tabulatūrinių partitūrų viduje žymi kartojamas kūrinio vietas pvz.

Johann Sebastian Bach, Orgelbüchlein, Pp.

  • Nina Gerasimova-Persidskaja Ukrainos nacionalinë P.
  • HOLOKAUSTAS ŽEMAITIJOJE leonov.lt CH - Bargmanas | PDF
  • Я же говорила об этом тебе и Максу на следующий день после рождения Мариуса, когда вы намеревались устроить вечеринку.
  • Миссис Тернер, я - капитан Франц Бауэр, - сказал .

Fragmentas 11 12 Lietuvos muzikologija, t. Vienas yra vertikalus brūkšnys ir taškai iš abiejų brūkšnio pusių pvz. Antroji kartojimo ženklo rūšis vizualiai atitinka šiuolaikinį kartojimo ženklą.

Tai du vertikalūs brūkšniai bei taškai abiejose brūkšnių pusėse. Įdomu, kad brūkšnių skaičius žymi kartojimų kiekį. Vieno brūkšnio kartojimo ženklais įrėmintas intavoliacijos fragmentas kartojamas vieną sykį, dviejų brūkšnių du sykius žr. Braunsbergo vargonų tabulatūroje matomas dvejopas tabulatūrinės sistemos analogiškos linijinei sistemai išdėstymas lape. Pirmuoju atveju lapas padalytas į puslapius ir kūriniai juose užrašyti, kaip įprasta matyti šiuolaikinėse partitūrose. Taip užrašyta bene didžioji dalis rinkinio kūrinių nuo Fol.

Anonimo O Dulcissime Iesu a 6, 11 pvz.

Pažintys suaugusiems / Kaip Vičeslovas suviliojo vyrą.

Antruoju atveju kūrinys užrašytas ant dviejų gretimų puslapių; tabulatūrinė sistema išdėstyta horizontaliai per visą atvertimo plotį. Šis užrašymo būdas vyrauja paskutiniame rinkinio ketvirtyje nuo Fol. Orlando di Lasso Magnificat Primi Toni, žr. Dvejopas kūrinių užrašymo stilius taip pat leidžia manyti, jog rankraštį sudarė bent du sudarytojai.

Be to, prisiminus skirtingą sentencijų rašyseną ir tai, kad rankraščio pirmame ketvirtyje buvo taupoma kiekviena popieriaus skiltelė, o kitur palikta daug laisvos vietos, tad neabejotina, greitasis pažintys renginiai salt lake city utah Braunsbergo vargonų tabulatūros sudarymo laurai priklauso ne vien Jacobui Apfelliui. Intavoliacijos fenomeno interpretacijos istoriniu ir teoriniu aspektu Kone iki XX a.

Štai Davidas Alanas Gibsonas, apibūdindamas anglų kompozitoriaus Peterio Philipso intavoliacijas knygoje Peter Philips keyboard music Bostonas,jas vadina kruopščiai išpuošta parafraze angl. Charlesas van de Borrenas knygoje Les origines de la musique de clavier en Angleterre Briuselis, intavoliacijas apibrėžė kaip koloruotas vokalinių kūrinių transkripcijas pranc.

Transcriptions colorées de morceaux vocaux Baumann,p. Neatsitiktinai intavoliacijas tiriančiuose ar tiesiog mininčiuose moksliniuose šaltiniuose instrumentinio perdirbimo, aranžuotės, transkripcijos, išpuošimo sąvokos vartojamos kaip intavoliacijos sinonimai.

Pirmosios išspausdintos vokiškosios tabulatūros autorius Arnoltas Schlickas ? Tabulaturen Etlicher lobgesang und lidlein uff die orgeln un lauten [ XVI a. I pusė intavoliacijas, įrašytas traktate Musica getutscht Jis teigė, jog S.

Virdungas kūrinius intavoliavo senza arte et facultate it. Tai rodo, jog intavoliavimo praktika nebuvo suvokiama kaip vien mechaninis kūrinio perrašymas kitokiu notacijos būdu, bet intavoliacijai, kaip tikram meno kūriniui, buvo taikomi meniškumo ir išmonės kriterijai. Intavoliacijų vertė buvo matuojama ne tik estetinėmis kategorijomis, bet ir žemiškesniais piniginiais įkainiais.

Martinas Kirnbaueris, pavyzdžiui, nurodo, jog pedagoginiam darbui samdomų liutnininkų honoraras priklausė nuo išmokytų intavoliacijų kiekio; vienas iš italų liutnininko Vincenzo Capirola os mokinių Viadala gimimo ir mirties datos nežinomos mokytojo tabulatūros įžangoje įrašė griežtą draudimą platinti jam sukurtų tad paties apmokėtų kūrinių intavoliacijas Kirnbauer,p. Skirtingą šiuolaikinių tyrinėtojų požiūrį į intavoliacijos reiškinį lėmė tai, jog ano meto muzikos žanrų ir formų srityje jos užima tarpinę vietą tarp vokalinių ir instrumentinių kompozicijų.

Intavoliacijų priskyrimo prie vokalinių ar instrumentinių žanrų dilemos nepalengvina nei raštiški paaiškinimai; tiriamos Braunsbergo pažintys snaiperis tabulatūros sudarytojas -jai ir kitų šio pobūdžio rinkinių autoriai beveik nepaliko nuorodų, nusakančių jų santykį su originalu ir atlikto intavoliavimo darbo tikslus.

Tačiau vertinant intavoliacijos fenomeną reiškinio kategorijų bei epochos muzikinių procesų kontekste ryškėja savitas, apibrėžtas šios kūrinių transnotavimo praktikos vaidmuo. Intavoliacijų funkcionavimo būdai Intavoliacija it. Intavoliacijos fenomenas yra kompleksiškas reiškinys, todėl jį apibūdinant minėtinos dar kelios svarbios ypatybės: Intavoliacija čia vadinami vokaliniai ir instrumentiniai kūriniai, perrašyti tabulatūrine notacija Partitūrinis kūrinio užrašymas yra viena esminių intavoliavimo ypatybių, nes transnotuojamos muzikos partijos tabulatūrose buvo užrašomos ne atskirai, bet viena po kitos.

Intavoliuojamos instrumentinės, o ypač vokalinės kompozicijos dažnai bet ne visada išpuošiamos melizmomis, pasažais, ornamentais, modifikuojamas jų originalus pavidalas keičiama balsavada arba balsų skaičius, varijuojama harmonija, ritmika, melodija.

Intavoliacijai atsirasti būtina išankstinė muzikinė medžiaga, t. Instrumentinių ir vokalinių kūrinių intavoliacijų atlikimo situacijos ir būdai lėmė muzikinės jų kalbos formavimąsi. Braunsbergo ir kitų tabulatūrų vokalinių kūrinių intavoliacijos skambėjimo sąlygos buvusios įvairios. Vienu atveju jos buvo susietos su choru: skambėjo kartu giedant chorui, pakaitomis su juo, atliekamos solo pavaduojant chorą, pavyzdžiui, per mišias, taip pat grojama tik atliekamo vokalinio kūrinio boso partija Kitu atveju skambėjo kaip vokaliniais kūriniais grindžiami savarankiški instrumentiniai opusai pasaulietinėse, buitinio muzikavimo erdvėseiš kurių išaugo keli grynai instrumentiniai žanrai, kaip antai Canzona alla Francese arba Canzona da sonar Campagne,p.

Tokia atlikimo situacijų gausa suformavo gana plačią intavoliacijų muzikinės kalbos priemonių skalę nuo visiškai tikslių iki gausiai ornamentuotų, polifonizuotų, ritmiškai ir faktūriškai modifikuotų partitūrų.

Remiantis atlikimo situacijų nulemtais muzikinės kalbos bruožais, intavoliacijas galima skirstyti į funkcionaliąsias dubliuojančias, papildančias ar pavaduojančias chorą ir autonomiškąsias vokalinis originalas čia tampa atspirties tašku, pradine kūrybine idėja. Funkcionaliųjų intavoliacijų pavyzdžiai tai į Braunsbergo vargonų tabulatūrą įrašyti aštuoni keturbalsiai Orlando di Lasso Magnificat.

Respectus Philologicus 2018 33 (38)

Vokalinis originalas ir instrumentinė intavoliacija faktūriškai yra beveik tapatūs. Palyginkime originalą ir atliktą intavoliacijos transkripciją 6 ir 7 pvz.

Orlando di Lasso, Magnificat quarti toni, originalas. Fragmentas 7 pvz. Orlando di Lasso, Magnificat quarti toni Fol. Intavoliacijos transkripcijos fragmentas 28 13 14 Lietuvos muzikologija, t. Briuselyje sudarytame tabulatūrų rinkinyje Fitzwilliam Psichologiniai pažintys gudrybės Book. Rinkinio sudarytojas anglų kompozitorius Peteris Philipsas pasirinktus vokalinius greitasis pažintys renginiai salt lake city utah savo intavoliacijose, nekeisdamas jų harmonijos, gausiai išpuošė diminucijomis ir pagražinimais, pailgino tam tikras ritmines vertes.

Šią tabulatūrą detaliai ištyrusios vokiečių muzikologės Annedoris Baumann teigimu, intavoliacijose kompozitorius išskleidė visas anuometinio klavyro technines galimybes, siekdamas perkelti, sustip rinti ir agogiškai išreikšti originalo tekstų prasmes bei jų kuriamus afektus Baumann,p. Pateikiame originalą ir Philipso atliktos intavoliacijos transkripciją 8 ir 9 pvz. Aleksandra PISTER Nors pirmoji funkcionalioji intavoliacijų rūšis meniniu požiūriu atrodo ne tokia vertinga, tačiau galima konstatuoti, jog ir funkcionaliosios, ir autonomiškosios intavoliacijos muzikos istorijoje išrėžė skirtingas, bet itin reikšmingas vagas.

Funkcionaliosios intavoliacijos lėmė basso continuo atsiradimą ir plėtotę, o autonomiškosios instrumentinės muzikos semantizavimo ir emancipacijos procesus. Be to, svarbu paminėti, kad intavoliacijos praktika ir ją iliustruojantys tabulatūrų rinkiniai šiandien yra neįkainojamas autentiško, arba istoriškai informuoto, muzikos atlikimo nuorodų šaltinis, nes jose žymiai gausiau raštiškai fiksuojami improvizaciniai muzikos elementai.

Tabulatūrų rinkiniuose išliko autentiški chromatizmų vartojimo pavyzdžiai, priduriami kūrinių atlikimo momentu, bei dokumentiškai įamžinta stiliaus musica ficta praktika. Alessandro Striggio, Chi fara fede al Cielo, originalas. Fragmentas 1 7 taktai 9 pvz. Nors basso continuo tapo modernesne intavoliavimo modifikacija, XVII a. Štai ką apie kitoniškai vadinamą basso generale lotyniškoji vokiškos basso continuo sąvokos generalboso forma m.

Jei nepasiduodama tinginystei, geriau sudėti balsus į partitūrą ir pagroti visus balsus; tuomet skambės gražiai [ Kitas žymus ano meto muzikos teoretikas Michaelis Praetorius traktato Syntagma musicum III dalyje, rašydamas apie basso continuo VI skyriuje De Basso Generale seu Continuomini partitūros sudarymo bei mokėjimo groti iš tabulatūros svarbą: Taigi buvo generalbosas [ Nors intavoliuojami kūriniai kartais atitoldavo nuo originalo, jie taip pat buvo papildomi improvizaciniais elementais autonomiška intavoliacija.

Vis dėlto ano meto muzikų mąstysenoje intavoliacija, lyginant su basso continuo, buvo suvokiama kaip gana tikslus visų kūrinio partijų instrumentinis atkartojimas funkcionalioji intavoliacija. Pasak G. Diruta os, grojant intavoliaciją klaidingų intervalų rizika buvo mažesnė žr.

  • Net jei į JAV keliautumėte dėl gamtos ar kitų priežasčių, neišvengiamai atvyksite ir į didmiesčius.
  • (PDF) Respectus Philologicus 33 (38) | Respectus Philologicus - leonov.lt
  • Per tėviškę normaliai vyksta žmogaus įaugimas į savo tautą.
  • Darbėnų valsčius Darbėnai žyd.

O basso continuo privalumą sudarė galimybė improvizuoti ir virš fiksuoto boso kūrybiškai konstruoti viršutinius balsus. Būtent šis intavoliacijų greitasis pažintys renginiai salt lake city utah basso continuo skirtumas lėmė tam tikrą kompozitorių susiskaldymą pagal konkrečiam instrumentinio pritarimo būdui teikiamus prioritetus. Štai Romos kapelmeisteris Cesare Zoilo ? Intavoliacijų populiarumą liudija ir kai kurie ano meto muzikos leidiniai, kuriuose, greta originalų, buvo publikuojamos kūrinių intavoliacijos.

Antai į Luzzaschi Luzzasco; madrigalų rinkinį Madrigali per cantare e sonare, a uni, doi, e tre soprani taip pat buvo įtrauktos partitūriškai surašytos kūrinių versijos. Leidinio pavadinimas it.

Dainuojami ir skambinami madrigalai ir pačios intavoliacijos atskleidžia vokalinių kūrinių instrumentinio atlikimo tradiciją, o sykiu intavoliavimo galimybes.

Jame atsiskleidžia, kaip vokalinius kūrinius intavoliuoja pats jų autorius Luzzaschi. Pateikiamame viename iš daugelio pavyzdžių matyti, jog intavoliacijoje atsisakyta imitacinio balsų įstojimo kūrinio pradžioje ir diminucijos 5-ame partitūros takte. Intavoliaciją, skirtingai nei vokalinį originalą, sudaro keturi balsai, kurie išdalijami dviem rankoms 10 pvz. Luzzaschi LuzzascoTroppo ben puo iš Madrigali per cantare e sonare Roma, 30 15 16 Lietuvos muzikologija, t. Praetorijaus, būdamas jo išradėjas lot.

Anot jo, ne visi vargonininkai geba skaityti partitūrą iš lapo, todėl daug geriau pasidaryti savo intavoliaciją Viadana,p. Vis dėlto ilgainiui basso continuo tapo itin populiarus.

Prie publikuojamų muzikos kūrinių leidėjai prikurdavo papildomą boso partiją neatsižvelgdami į kompozitoriaus pageidavimus. Toks nuotykis įvyko m. Nors tabulatūrų rinkiniai buvo sudaromi dar iki XVII a. Žinomas italų kompozitorius Agostino Agazzari metų leidinyje Del Sonare sopra l Basso išvardijo kelias priežastis, kodėl basso continuo nukonkuravo intavoliavimo praktiką.

Gedgaudienė dymais [tačiau tai nebuvo masinės žudynės. Arvydo Anušausko [59 kompaktiniame dis- Minėtoje byloje Dokumentai 57, 30Šubic liud ij imu, sušaudžius vy- ke - tik viena vieta. Matyt, arčiausiai tiesos yra Mažoji lietuviškoji tarybinė rus, moterys buvo pada lytos į tris part ijas: dvi partijas nuvedė į Kašučius, enciklopedija [53, ,joje rašoma, kad m. Kitų liudytojų parodymai kitokie : naciai ir vie t iniai talki ninkai žudė žmones Darbėnų miete lyje ir jo apylin- Vaineikiuose per du kartus sušaudyti moterys ir vaikai, o Kašučiuose - per kėse 8altakalniomiške- dvi vietos ; Jazd ų m iške - Alkos kalne ir prie jo, t.

Šie neatit ikimai nekeičia bendros esmės: visa Darbėnų žydų keturiose vietose. Norėdami išsiaiškinti Darbėnų valsčiuje vyk usias žydų žudynes, turėtu­ me išskirti tris gru pes [ : Darbėnų miest elio žyd ų žudy nes, Dimitravo Žydžių ir vaikų žudynės miške prie Da rbėnų-Vai neiki ų kelio, Balto- koncentracijos stovyk los kalin ių žu dynes ir iš kitu r atgabentų žyd ų žudy- jo kalno miške.

Baltojo kalno m iškas yra už kilometro nuo Greitasis pažintys renginiai salt lake city utah, čia nes Skuodožydės, žr. Šiame skyriuje kal bėsime tik ap ie Dar- yra dvi žudynių vietos : pirmoji - Darbėnų-Vaineik ių kelio dešinėje dabar bėnų miestelio žydų holoka u stą.

Vaineikių gatvė ; apie metrų nuo kelio ir 2,5 kilometro nuo Darbėnų; antroji - Kašučių kaime dabar Kašučių gatvė Kūlupėnų link, apie metrų Darbėnų žydų vyrų žudynės prie Palangos kelio.

Serijos Neužmirš- nuo kelio. Kaip rašo MtL, m. Čia j ie buvo nufotografuoti ir sugrąži nti pėsčiomis atgal i Tolesnius įvykius pateikė liudytoja šatelienė knygoje Hitlerinia i žu- Darbė n us; miestelio pakraštyje visą pa rą laikyti po atvir u dangumi.

Tą pa- dikai Kretingoje [86, 39 ir Ruzgailienė rankraštyje : rugpjūčio čią dieną atvyko šeši vokiečių kariškiai, kurie vy rus atskyrė nuo moterų; pradžioje atvykęs i stovyklą po licijos viršininkas surašė visas moteris su vyrus nusivarė Palangos gatve ir miestel io pakrašt yje m nuo miesteliovaikais apie 1oo be va ikų ; 11 val. Istorij os pami ršt i nevalia, arba Tas pr akeiktas kastos tranšėjos, - toki ais žodžiais Genovaitė Paulikaitė palydi paskutinę žemaitiškas priprat imas" rašo: Ir stebėjo, ką vokiečiai darys su žydais.

Mato: žydų kelionę į mirtį [ Kaip naktį buvo žudomos mote rys, pasakojo skaičiuoja po dešimt ir varo prie duobės kuri, maryt,j au buvo paruošta anksčiau. Ir taip 2 vala ndas, kol dė naktimis. Tik kad tada nė nebuvo televizijos!

Klipai specialiai sukurti muziejui, kad padėtų šiandieniniam žmogui ar net vaikui įsivaizduoti tuometes aistras JAV, privedusias prie pilietinio karo Tiesa, visų muziejų kainos — gana didelės, bet jie to verti.

Ne vien dėl pristatymo, bet ir dėl eksponatų: dešimtmetis po dešimtmečio JAV milijonieriai suaukojo muziejams savo kolekcijas, todėl net, tarkime, vienos geriausių vietų atrasti Europos dailę yra JAV. Čia — ir filmai, ir galimybė įlipti į visus prezidento lėktuvus, buvusius prieš dabartinį, ir bombonešis, numetęs atominę bombą ant Hirošimos, ir atrakcionai-simuliatoriai, vartantys taip, tarsi pats būtum naikintuvo kabinoje Ir dar viena gera žinia: be privačių mokamų muziejų, yra ir ne ką prastesnių nemokamų.

Daugiausia tokių — Vašingtonekuris yra tikras muziejų miestas: savaitę ten gali praleisti vien nemokamuose muziejuose.

greitasis pažintys renginiai salt lake city utah

Oro ir kosmoso, juodaodžių, indėnų, gamtos istorijos ir t. Įvairiausių karų veteranai, mirę prezidentai, genocidų aukos — viskas nusipelno subtilaus, bet didingo pagerbimo. Įspūdingiausias man turbūt — Rugsėjo 11 teroro akto memorialas Niujorke, amžinai į bedugnę besipilantis vanduo. Bet niekur nėra tiek memorialų, kiek Vašingtone.

Rugsėjo 11 memorialas Niujorke. Kvadratas su besiliejančiu vandeniu žymi bokštų dvynių, nugriautų teroro akto metu, kontūrus JAV pirmauja pasaulyje mokslo ir technologijų srityje, todėl JAV yra galimybė pamatyti ir didžiausius žmonijos technologinius stebuklus, kurių kiekvienas čia pritaikytas turistams. Pavyzdžiui, tik JAV paprastai galite patekti į veikiantį kosmodromą — Kanaveralo kyšulyje Floridoje, iš kur amerikiečiai į kosmosą leidžia savo misijas ir iš kur žmogus pakilo į mėnulį. Apie jų šeimininkų dinastijų ir vergų mūsų akimis keistus gyvenimus šiandien pasakojama ekskursijų metu, rodomi autentiški daiktai, interjerai: apskritai JAV Pietūs XIX a.

Daug jų labai vidutiniški bet nelabai pigūso klientus susirenka masine reklama, viešbučiuose dalinamais nuolaidų kuponais. Daugelis amerikiečių, tiesą pasakius, niekada gyvenime nėra poilsiavę už JAV ribų — nors pinigų turi daug. Kam, jei Amerikoje — visokiausia gamta ir visoks klimatas? Be to, didžiuosiuose JAV pažinčių svetainė plaukikų — įspūdinga greitasis pažintys renginiai salt lake city utah pramogų pasiūla.

Valstija susideda iš septynių salų, kurių visos labai skirtingos. Pagrindinėje Konos kurorto Havajų didžioji sala gatvėje pastatai nenustelbia gamtos Tiesa, iš Lietuvos skristi iki Havajų toli ir brangu.

Daug artimesnis Havajų pakaitalas ne tik lietuviams, bet ir rytų pakrantės amerikiečiams — Floridakurios pagrindinis ir istorinis kurortas — Majamis, garsėjantis savo naktiniams klubams ir mados fotosesijoms užleistu Miami Beach tarpukario rajonu. Tarpukariniai Majamio pastatai Florida — vyriausia amžiumi JAV valstija, nes daugelio amerikiečių svajonių pensija yra namas Floridoje prie paplūdimio viską parduoda ir išsikraustobet poilsiautojams ir pramogautojams ji gali pasiūlyti daugiau, nei dešimt kitų valstijų karto paėmus.

Yra ten ir senų miestelių, virtusių pramogų rojais: Ki Vestas, Sent Augustinas. Ten — ir Disnėjaus pasaulisdidžiausias pasaulyje pramogų parkas. Gali visas atostogas praleisti vien ten, niekur neišeidamas: yra dienos ir daugiadieniai bilietai į konkrečią zoną ar visas pramogas. Daug kas nemokamai: vieni aukščiausių pasaulio fontanų, dirbtinis ugnikalnis, šou prilygstanti naktinė šviesų jūra ir vaizduotę pranokstantys šiuolaikiniai pastatai Egipto piramidės stiklinė kopija, Eifelio bokštas, Venecija….

Jie ramesni, labiau primena Palangą, gamta gana lietuviška.